BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THỂ
LỆ

Cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BGDĐT ngày   tháng 3  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


I. Quy định chung

1. Tên cuộc thi:

“Giáoviên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”

2. Mụcđích của cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác với Microsoft Việt Nam nhằm:

- Khuyến khích các giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông vận dụng công nghệ thông tin vào:

+ Đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp và kiểm tra,đánh giá kết quả giáo dục, dạy học;

+ Tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển nghề nghệp.

- Tạo cơ hội để các nhà giáo công bố sản phẩm và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng công nghệ công tin của bản thân.

3. Nội dung thi

Những sáng tạo của giáo viên có ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học,  giáo dục học sinh phổ thông, và phát triển nghề nghiệp; cụ thể như sau:

-  Những sáng tạo được thể hiện trong hoạt động nghề nghiệp hàng ngày  như:  dạy học,  giáo dục,  công tác chủ nhiệm lớp,  công tác Đoàn, Đội; làm việc với cha mẹ học sinh, cộng đồng…

- Những sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển nghề nghiệp của bản thân và đồng nghiệp như:  mạng lưới phát triển nghề nghiệp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn…

4. Đối tượng dự thi

Giáo viên các trường phổ thông (kể cả giáo viên các trường ngoài công lập) và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn quốc.

          5. Hồsơ và bài dự thi

- Hồ sơ dự thi bao gồm:

+ Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi theo mẫu tại đây

+ Phiếu thuyết trình sản phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt (bao gồm: mục đích, phương pháp/phương tiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu/áp dụng thử nghiệm, nội dung tóm tắt, kết quả áp dụng), viết không quá 10 trang giấy A4 tại đây

+ Video trình bày về  sản phẩm dự thi không quá 10 phút;

+Bản scan xác nhận của thủ trưởng đơn vị về thông tin và sản phẩm của giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi.

- Các sản phẩm dự thi chưa tham dự bất kì Hội thi liên quan và chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

- Các sản phẩm dự thi sai quy định sẽ bị loại và Ban tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan.

6. Cơ cấu và giá trị giải thưởng

6.1. Giải tập thể 

Có 03 giải thưởng sẽ được trao cho các tập thể có nhiều sản phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, bao gồm: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và tiền thưởng.

6.2. Giải cá nhân

Giáo viên đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và giải thưởng của Ban tổ chức. Ban Tổ chức sẽ chọn và trao các giải thưởng bao gồm:

-  03giải Nhất;

- 06 giải Nhì;

- 12 giải Ba;

- 30 giải Khuyến khích;

- 01 giải do độc giả bình chọn qua website của cuộc thi.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn các giải thưởng cao nhất để tham gia cuộc thi khu vực hoặc quốc tế.

7. Sử dụng sản phẩm

Tất cả các sản phẩm dự thi không trả lại tác giả.

Ban tổ chức được quyền sử dụng các sản phẩm tham gia dự thi phục vụ cho công tác tuyên truyền và các hoạt động của Phong trào thi đua “dạytốt - học tốt” và “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” dưới mọi hình thức theo quy định hiện hành của nhà nước.

8. Số lượng và thời hạn nhận tác phẩm thi

- Mỗi giáo viên chỉ được nộp một sản phẩm duy nhất để dự thi.

-Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày15/06/2015.

9. Địa chỉ nhận bài dự thi

Giáo viên gửi sản phẩm dự thi qua mạng, cụ thể như sau:

Giáo viên tải hồ sơ dự thi và gửi sản phẩm dự thi của mình trên website: http://www.giaoducphothong.edu.vn chậm nhất vào ngày  15/06/2015. Trong đó ghi rõ tiêu đề “Bài dự thi GVST2015: xxxxxx” trongđó xxxxx là tên chính của dự án tham gia dự thi ví dụ: “Bài dự thi GVST2015: ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn lịch sử lớp 10”.

 (Cách nộp bài sẽ được hướng dẫn chi tiết trên website: http://www.giaoducphothong.edu.vn)

10. Tổ chức chấm thi và xét duyệt kết quả

- Thành lập ban giám khảo chấm sản phẩm của giáo viên là những chuyên gia về công nghệ thông tin, chuyên gia về giáo dục của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo giáo viên;

- Bài thi của giáo viên được chấm theo 3 vòng: Vòng 1 và vòng 2 được tổ chức chấm tại địa điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định, vòng chung khảo được chấm công khai tại địa điểm tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

II. Kinh phí

Kinh phí tổ chức cuộc thi do Microsoft tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình tham dự cuộc thi, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục -Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Dương Trung Kiên, SĐT: 043.6230502/0989,398539; Email:dtkien@moet.edu.vn./.


KT. BỘTRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


NguyễnVinh Hiển